សូមស្វាគមន៏មកកាន់ហាង 6666-Net មានទទួលទិញ និង លក់ HERO AK និង​ JX គ្រប់ប្រភេទ. ហាងយើងខ្ញុំទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ហើយសំរាប់អតិថិជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក្រៅពីបាត់ដំបងក៏អាចទិញ HERO ពីហាងយើងខ្ញុំបានដែរ គឺលោកអ្នកអាចទិញដោយផ្ញើរប្រាក់តាមរយះ Wing និង True Money បាន ហាងយើងធានាសុវត្ថិភាពជូនអស់លោកអ្នក ១០០ % សេវាកម្មត្រឹមតែមួយនាទីប៉ុន្នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន HERO ដល់ដៃភ្លាម (ព្រោះហាង 6666-Net មានហាង Wing និង True Money ផ្ទាល់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងស្រាប់) បញ្ជាក់ : ហាងយើងខ្ញុំមានលេខទូរសព្ទ័តែ 3 ខ្សែដូចដាក់នៅលើវេបសាយរបស់យើងតែប៉ុណ្នោះ ក្រៅពីលេខដែលយើងដាក់ខាងលើនេះមិនមែនជាម្ចាស់ហាង 6666-Net ជាដាច់ខាត (សូមមេត្តាប្រុងប្រយត្ន័ទាំងអស់គ្នា) សូមអរគុណ................. ។
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 0061 </br></br>Server : Guardian</br>អាវ 3 ឈុត </br>HERO Soul </br>Dark Knight M36</br>Death Knight M</br>Flame Dragon</br>Flash Knight</br>Rapid Dragon</br>Tyrant Dragon</br>Brutal Dragon </br>Dual Dragon </br>Fury Dragon </br>Hover Dragon</br>Halo Knight</br>Retdin knight</br>Evil Knight</br>G.K.A.C</br>Fros M4</br></br>  </br></br> តំលៃ : 108 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន ) </br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

លេខរៀង : 0061

Server : Guardian
អាវ 3 ឈុត
HERO Soul
Dark Knight M36
Death Knight M
Flame Dragon
Flash Knight
Rapid Dragon
Tyrant Dragon
Brutal Dragon
Dual Dragon
Fury Dragon
Hover Dragon
Halo Knight
Retdin knight
Evil Knight
G.K.A.C
Fros M4តំលៃ : 108 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

 <p align="center"><b>លេខរៀង : 0060 </br></br>Server : Guardian </br>Fury Dragon</br>Ritdin Knight </br></br> តំលៃ : 11 $ </br></br> ( SOLD ) </br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

លេខរៀង : 0060

Server : Guardian
Fury Dragon
Ritdin Knight

តំលៃ : 11 $

( SOLD )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

 <p align="center"><b>លេខរៀង : 0059 </br></br>Server : Ranger </br>អាវ 6 ឈុត</br>Dark Knight M38</br>Niether M36</br>Death Knight</br>Flash Knight</br>Glory AK47</br>Future Warefare</br>Puma Flash</br>Rapid Dragon</br>Brutal Dragon</br>Xmas m4a1</br>Tyrant Dragon</br>Dual Dragon</br>Dragonslayer</br>Fury Dragon </br>Hover Dragon</br>Lucky bat</br>Halo Knight</br>Retdin Knight</br>New Epic Scar </br></br> តំលៃ : 129 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន ) </br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

លេខរៀង : 0059

Server : Ranger
អាវ 6 ឈុត
Dark Knight M38
Niether M36
Death Knight
Flash Knight
Glory AK47
Future Warefare
Puma Flash
Rapid Dragon
Brutal Dragon
Xmas m4a1
Tyrant Dragon
Dual Dragon
Dragonslayer
Fury Dragon
Hover Dragon
Lucky bat
Halo Knight
Retdin Knight
New Epic Scar

តំលៃ : 129 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**