សូមស្វាគមន៏មកកាន់ហាង 6666-Net មានទទួលទិញ និង លក់ HERO AK និង​ JX គ្រប់ប្រភេទ. ហាងយើងខ្ញុំទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ហើយសំរាប់អតិថិជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក្រៅពីបាត់ដំបងក៏អាចទិញ HERO ពីហាងយើងខ្ញុំបានដែរ គឺលោកអ្នកអាចទិញដោយផ្ញើរប្រាក់តាមរយះ Wing និង True Money បាន ហាងយើងធានាសុវត្ថិភាពជូនអស់លោកអ្នក ១០០ % សេវាកម្មត្រឹមតែមួយនាទីប៉ុន្នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន HERO ដល់ដៃភ្លាម (ព្រោះហាង 6666-Net មានហាង Wing និង True Money ផ្ទាល់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងស្រាប់) បញ្ជាក់ : ហាងយើងខ្ញុំមានលេខទូរសព្ទ័តែ 3 ខ្សែដូចដាក់នៅលើវេបសាយរបស់យើងតែប៉ុណ្នោះ ក្រៅពីលេខដែលយើងដាក់ខាងលើនេះមិនមែនជាម្ចាស់ហាង 6666-Net ជាដាច់ខាត (សូមមេត្តាប្រុងប្រយត្ន័ទាំងអស់គ្នា) សូមអរគុណ................. ។
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 0066 </br></br>Server :  Avenger </br>Dark Knight</br>Brutal Dragon</br>New Year Aurora</br>M4A1 </br></br> តំលៃ : 17 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន ) </br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

លេខរៀង : 0066

Server : Avenger
Dark Knight
Brutal Dragon
New Year Aurora
M4A1

តំលៃ : 17 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

 <p align="center"><b>លេខរៀង : 0065 </br></br>Server : Guardian </br>Neither Demon M </br>Flash Knight </br>Dark Knight </br>Death Knight </br>Brutal Dragon </br>Fury Dragon </br> Rapid Dragon </br>Dragon Slayer </br>Hover Dragon </br>Dual Dragon </br>Evil Knight </br></br> តំលៃ : 65 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន ) </br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

លេខរៀង : 0065

Server : Guardian
Neither Demon M
Flash Knight
Dark Knight
Death Knight
Brutal Dragon
Fury Dragon
Rapid Dragon
Dragon Slayer
Hover Dragon
Dual Dragon
Evil Knight

តំលៃ : 65 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

 <p align="center"><b>លេខរៀង : 0059 </br></br>Server : Ranger </br>អាវ 6 ឈុត</br>Dark Knight M38</br>Niether M36</br>Death Knight</br>Flash Knight</br>Glory AK47</br>Future Warefare</br>Puma Flash</br>Rapid Dragon</br>Brutal Dragon</br>Xmas m4a1</br>Tyrant Dragon</br>Dual Dragon</br>Dragonslayer</br>Fury Dragon </br>Hover Dragon</br>Lucky bat</br>Halo Knight</br>Retdin Knight</br>New Epic Scar </br></br> តំលៃ : 106 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន ) </br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

លេខរៀង : 0059

Server : Ranger
អាវ 6 ឈុត
Dark Knight M38
Niether M36
Death Knight
Flash Knight
Glory AK47
Future Warefare
Puma Flash
Rapid Dragon
Brutal Dragon
Xmas m4a1
Tyrant Dragon
Dual Dragon
Dragonslayer
Fury Dragon
Hover Dragon
Lucky bat
Halo Knight
Retdin Knight
New Epic Scar

តំលៃ : 106 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

 <p align="center"><b>លេខរៀង : 0063 </br></br>Server : Savior </br>Death Knight</br>Dark Knight</br>Fury Dragon</br>Brutal Dragon</br>Dual Dragon</br>Rapid Dragon</br>HOver Dragon</br>TG-star</br>Future Warfare</br>Frost M4</br>Evil Knight</br>G.Gatling</br>New year Aurora</br></br> តំលៃ : 44 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន ) </br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

លេខរៀង : 0063

Server : Savior
Death Knight
Dark Knight
Fury Dragon
Brutal Dragon
Dual Dragon
Rapid Dragon
HOver Dragon
TG-star
Future Warfare
Frost M4
Evil Knight
G.Gatling
New year Aurora

តំលៃ : 44 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

 <p align="center"><b>លេខរៀង : 0062 </br></br>Server : Avenger</br>Dark Knight</br>Flash Knight</br>Halo Knight</br>Fury Dragon </br>Hover Dragon</br>Retdin Knight</br>Jade G36  </br></br> តំលៃ : 33 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន ) </br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

លេខរៀង : 0062

Server : Avenger
Dark Knight
Flash Knight
Halo Knight
Fury Dragon
Hover Dragon
Retdin Knight
Jade G36

តំលៃ : 33 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**