សូមស្វាគមន៏មកកាន់ហាង 6666-Net មានទទួលទិញ និង លក់ HERO AK និង​ JX គ្រប់ប្រភេទ. ហាងយើងខ្ញុំទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ហើយសំរាប់អតិថិជនដែលរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗក្រៅពីបាត់ដំបងក៏អាចទិញ HERO ពីហាងយើងខ្ញុំបានដែរ គឺលោកអ្នកអាចទិញដោយផ្ញើរប្រាក់តាមរយះ Wing និង True Money បាន ហាងយើងធានាសុវត្ថិភាពជូនអស់លោកអ្នក ១០០ % សេវាកម្មត្រឹមតែមួយនាទីប៉ុន្នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបាន HERO ដល់ដៃភ្លាម (ព្រោះហាង 6666-Net មានហាង Wing និង True Money ផ្ទាល់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងស្រាប់) បញ្ជាក់ : ហាងយើងខ្ញុំមានលេខទូរសព្ទ័តែ 3 ខ្សែដូចដាក់នៅលើវេបសាយរបស់យើងតែប៉ុណ្នោះ ក្រៅពីលេខដែលយើងដាក់ខាងលើនេះមិនមែនជាម្ចាស់ហាង 6666-Net ជាដាច់ខាត (សូមមេត្តាប្រុងប្រយត្ន័ទាំងអស់គ្នា) សូមអរគុណ................. ។
 <p align="center"><b>លេខរៀង : 0063 </br></br>Server : Savior </br>Death Knight</br>Dark Knight</br>Fury Dragon</br>Brutal Dragon</br>Dual Dragon</br>Rapid Dragon</br>HOver Dragon</br>TG-star</br>Future Warfare</br>Frost M4</br>Evil Knight</br>G.Gatling</br>New year Aurora</br></br> តំលៃ : 44 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន ) </br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

លេខរៀង : 0063

Server : Savior
Death Knight
Dark Knight
Fury Dragon
Brutal Dragon
Dual Dragon
Rapid Dragon
HOver Dragon
TG-star
Future Warfare
Frost M4
Evil Knight
G.Gatling
New year Aurora

តំលៃ : 44 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

 <p align="center"><b>លេខរៀង : 0054 </br></br>Server : Guardian </br>Death Knight</br>Dark Knight</br>Fierce Dragon</br>Rapid Dragon</br>Tyrant Dragon</br>Dual Dragon</br>Retdin Knight</br>Evil Knight</br>G.KAC PWD </br></br> តំលៃ : 38 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន ) </br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

លេខរៀង : 0054

Server : Guardian
Death Knight
Dark Knight
Fierce Dragon
Rapid Dragon
Tyrant Dragon
Dual Dragon
Retdin Knight
Evil Knight
G.KAC PWD

តំលៃ : 38 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

 <p align="center"><b>លេខរៀង : 0011 </br></br>Server : Rebels </br>Death Knight </br>Dark Knight </br>Dual Dragon </br>Fury Dragon  </br></br> តំលៃ : 27 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន ) </br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

លេខរៀង : 0011

Server : Rebels
Death Knight
Dark Knight
Dual Dragon
Fury Dragon

តំលៃ : 27 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**

 <p align="center"><b>លេខរៀង : 0008 </br></br>Server : Guardian</br> Death Knight </br> Flash Knight </br> Dark Knight </br> Evil Knight </br> Rapid Dragon </br> Bruatal Dragon </br> Dual Dragon </br> Hover Dragon </br></br> តំលៃ : 33 $ </br></br> ( តំលៃអាចចចារបាន ) </br></br> **ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**</b></p>

លេខរៀង : 0008

Server : Guardian
Death Knight
Flash Knight
Dark Knight
Evil Knight
Rapid Dragon
Bruatal Dragon
Dual Dragon
Hover Dragon

តំលៃ : 33 $

( តំលៃអាចចចារបាន )

**ចុចលើរូបខាងលើ ដើម្បីលំអិត**